Personvernerklæring

Sist endret 24.11.2019

Personvernerklæringen gir informasjon om hvorfor Team Treningssenter AS (Team) samler inn og behandler personopplysninger og på hvilken måte opplysningene innhentes.

Det er Teams daglige leder som er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som samles inn og benyttes i forbindelse med Teams virksomhet.

Team behandler personopplysninger til gjeldende personvernregelverk.

BEHANDLINGSGRUNNLAG

For at Team skal kunne innhente og behandle personopplysninger, må det foreligge et behandlingsgrunnlag.

Behandlingsgrunnlagene fremkommer av gjeldende personvernlovgivning og vil  for Teams del være samtykke, avtale, en rettslig forpliktelse som påhviler Team, eller en berettiget interesse for å behandle opplysningene, jf. GDPR artikkel 6.

For barn under 16 år kreves det samtykke fra de foresatte.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER INNHENTES FRA HVEM OG HVA BRUKES DE TIL

Team innhenter personopplysninger fra egne ansatte slik vi kan oppfylle de forpliktelser som følger av ansettelsesavtaler, arbeidsmiljøloven og andre offentligrettslige og administrative krav.

Videre innhenter vi personopplysninger fra brukerne av treningssenteret, (medlemmene) for å administrere kundeforholdet, få inn og registrere betaling fra kunder, administrere og registrere adgang og besøk, yte god service, informere om våre produkter og tjenester (markedsaktiviteter), registrere deltakere på gruppeaktiviteter og andre behov for å komme i kontakt med kundene.  Personopplysninger brukes også for å utstede medlems- og adgangskort til medlemmene.

Opplysninger vi registrerer er navn, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse, postadresse, bilde, type medlemskap, betalingsinformasjon, medlemmets bruk Teams tjenester og deres treningslogg.

Vi innhenter opplysningene direkte fra våre medlemmer eller fra åpne kilder.

Enkelte ganger legger vi etter forhåndssamtykke fra den enkelte, inn foto av medlemmer på vår nettside.

TILGANG TIL PERSONOPPLYSNINGER

Alle personopplysninger behandles konfidensielt av Team. Det er i utgangspunktet bare Teams ansatte som har tilgang til opplysningene som lagres på egen intern server.

Team har etablert tekniske løsninger og administrative rutiner for forsvarlig og sikker håndtering av personopplysninger slik at ikke uvedkommende får tilgang til disse opplysningene.

Vi utleverer personopplysninger til Teams leverandører av it- og andre administrative tjenester når dette er nødvendig, (leverandøren kan  bare benytte personopplysningene for de formålene som er beskrevet over), til offentlige myndigheter eller andre der det foreligger en lovpålagt plikt til å gi opplysningene, samt til andre som medlemmet har gitt samtykke til.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EØS-området. Vi etterlever de til enhver tid gjeldende regler i Norge og EØS-området.

LAGRING og SLETTING

Team sletter medlemmets personopplysninger senest seks måneder etter at de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for eller når medlemmet helt eller delvis, trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen av personopplysningene.

Team kan allikevel unnlate sletting av personopplysninger der det foreligger tungtveiende grunner for dette eller der det foreligger en lovpålagt plikt til fortsatt å behandle personopplysningene.

KAMERAOVERVÅKING FOR DIN SIKKERHET

Medlemmer av Team Treningssenter skal føle seg trygge på at de kan få hjelp i situasjoner som kan oppstå. Dette kan være tilfeller som skader og illebefinnende. De skal også føle seg trygge når senteret er ubemannet.
Innhold slettes automatisk fortløpende og overvåkningsutstyr er kryptert, og informasjon kan ikke leses av uvedkommende.

INFORMASJONSKAPSLER

For det tilfelle at Team skulle benytte informasjonskapsler på sin hjemmeside, vil dette komme frem ved oppslag på siden. Det vises til den informasjon som da vises på hjemmesiden.

RETTIGHETER

Medlemmer har rett til å anmode Team om innsyn i personopplysningene, be om korrigering eller sletting av opplysninger, be om begrensninger i behandlingen og om utlevering av personopplysningene, samt helt eller delvis å trekke tilbake medlemmets samtykke til Teams behandling av personopplysningene.

Team vil innen 30 dager etter å ha mottatt skriftlig anmodning om dette, etterkomme en anmodning om endring, korrigering, begrensning i behandling av, eller sletting av personopplysninger. Anmodningene kan rettes til vår e-post adresse nedenfor. Unntatt er de tilfeller hvor Team har en rettslig forpliktelse eller lovlig rett etter personvernlovgivningen til å opprettholde registreringen av personopplysningene.

Dersom du mener at Team behandler dine personopplysninger i strid med gjeldende lovgivning eller i strid med denne Personvernerklæringen, kan du sende en klage direkte til Team eller til  Datatilsynet. Klagen bes først rettet til Advokathuset. Eventuelle feil vil bli rettet uten ugrunnet opphold.

ENDRINGER I PERSONVEREKLÆRINGEN

Den til enhver tid gjeldende personvernerklæring er tilgjengelig på vår nettside. Endringer kan skje, blant annet ved endring av gjeldende lovgivning mm.

KONTAKT

Henvendelser rundt Personvernerklæringen kan rettes til Team Treningssenter AS (org. nr. 989 695 428), Ranvikskogen 2, 3212 Sandefjord v/ daglig leder Line Thorkildsen, line@teamtreningssenter.no.